XII/91/19

Uchwała Nr XII/91/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Mielnik do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 poz. 2192 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1622 i 1696)  Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Gmina Mielnik przystępuje do Programu ,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019- 2020 realizowanego w całości ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej Programem.

§ 2. Celem Programu jest:

1) wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172; z późn.zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;

2) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;

3) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

4) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

§ 3. Realizatorem programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku.

§ 4. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • XII/91/19 (PDF, 98,59 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XII/91/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Mielnik do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 - 2020

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-12-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-01-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2020-01-13