Zarządzenia Wójta Gminy z 2016 roku

Zbiór zarządzeń Wójta Gminy Mielnik w formie skorowidza - aby otworzyć dokument typu Lapx/Zipx (pliki dostępne w skorowidzu), pobierz bezpłatną przeglądarkę Aktów Prawnych XML (uwaga: powyższe strony zostaną otworzone w oddzielnych oknach lub kartach przeglądarki)

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY MIELNIK VII kadencji samorządu

numer: z dnia: dotyczy:
134/16 30.12.2016 w sprawie powołania zespołu koordynującego działania w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji pn. Rewitalizacja Góry Zamkowej wraz z jej otoczeniem w Mielniku
133/16 29.12.2016 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy
132/16 29.12.2016 w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Gminie Mielnik
131/16 29.12.2016 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
130/16 13.12.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi jej dystrybucji do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilenia budynków i obiektów administrowanych przez Gminę Mielnik"
129/16 13.12.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mielnik"
128/16 09.12.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
127/16 06.12.2016 w sprawie powołania Komisji Oceny Ofert do rozstrzygnięcia postępowania o numerze 01/RPO/2016 dot. naboru partnerów do realizacji projektu planowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego pn. „Nowe kwalifikacje szansą na lepsze jutro”.
126/16 01.12.2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mielnik
125/16 01.12.2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Mielnik
124/16 29.11.2016 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik" w 2016 roku
123/16 25.11.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik
122/16 17.11.2016 w sprawie powołania komisji do oceny ofert w konkursie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik" w 2016 roku
121/16 14.11.2016 w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2017r.
120/16 14.11.2016 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2017 – 2030
119/16 10.11.2016 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Utwardzenie terenu kostką brukową przy budynku na Placu Kościuszki 7 w Mielniku"
118/16 24.10.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
117/16 21.10.2016 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Świadczenie usługi prowadzenia konserwacji i utrzymania w stanie sprawności sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik w okresie 01.11.2016r. - 31.10.2017r. "
116/16 03.10.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
115/16 27.09.2016 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w świetlicy wiejskiej w sołectwie Niemirów
114/16 23.09.2016 w sprawie określenia wzoru dokumentów przedkładanych przez sołectwa do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego
113/16 16.09.2016 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sutnie – budowa altany edukacyjnej"
112/16 12.09.2016 w sprawie sposobu ustalania wysokości stypendium szkolnego o charakterze socjalnym
111/16 09.09.2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Mielnik
110/16 08.09.2016 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola gminnego w Mielniku"
109/16 29.08.2016 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Mielnik w roku szkolnym 2016/2017
108/16 17.08.2016 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016r.
107/16 16.08.2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik
106/16 12.08.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik
105/16 10.08.2016 w sprawie w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola gminnego w Mielniku"
104/16 09.08.2016 w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego
103/16 04.08.2016 w sprawie ustalenia ceny za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku ciągnikami rolniczymi: CASE IH FARMALL 85A, MTZ oraz URSUS 3512
102/16 03.08.2016 w sprawie w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Budowa z rozbudową drogi gminnej nr 109613 B ul. Zaszkolnej- budowa drogi wewnętrznej do ZGK z utwardzeniem części działki przy GOKSiR Mielnik"
101/16 22.07.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
100/16 21.07.2016r. w sprawie podwyższenia stawki amortyzacyjnej środków trwałych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i budynku użyteczności publicznej
99/16 20.07.2016r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy garażu OSP w Tokarach"
98/16 11.07.2016r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Gminie Mielnik"
97/16 01.07.2016r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Utwardzenie 10 zjazdów betonową kostką brukową na drodze gminnej nr 109592B"
96/16 24.06.2016r. w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
95/16 03.06.2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik
94/16 12.05.2016r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Mielnik
93/16 28.04.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
92/16 19.04.2016r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Utwardzenie placu i ułożenie kostki przy OSP Mielnik przy ul. Bugowej 10 w Mielniku„
91/16 19.04.2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Mielnik za 2015r.
90/16 31.03.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
89/16 24.03.2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2015r.
88/16 24.03.2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
87/16 11.03.2016r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Mielnik
86/16 29.02.2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020" w 2016 roku
85/16 17.02.2016r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Zakup i dostawa kruszyw drogowych na bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w Gminie Mielnik w roku 2016r„
84/16 16.02.2016r. w sprawie sposobu trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Mielnik
83/16 16.02.2016r. w sprawie wyboru oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Mielnik w 2016 roku
82/16 12.02.2016r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Gminie Mielnik
81/16 12.02.2016r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielnik
80/16 02.02.2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy Mielnik oraz jednostkach organizacyjnych gminy na 2016 rok
79/16 01.02.2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2016 r. i przyjęcia regulaminu pracy tej komisji
78/16 01.02.2016r. w sprawie ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik 2016 r.
77/16 01.02.2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Mielnik w 2016 roku
76/16 14.01.2016r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Mielnik
75/16 05.01.2016r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2016-01-05

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2016-01-05

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-11-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-01-05