100/16

Zarządzenie Nr 100/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 21 lipca 2016 r.

w sprawie podwyższenia stawki amortyzacyjnej środków trwałych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i budynku użyteczności publicznej

     Na podstawie art. 16i ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.), § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Podwyższa się stawkę amortyzacyjną do celów bilansowych (rachunkowych) do wysokości 20% rocznie środków trwałych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i budynku użyteczności publicznej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 100/16 (PDF, 179,75 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 100/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie podwyższenia stawki amortyzacyjnej środków trwałych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i budynku użyteczności publicznej (zarządzenie wraz z uzasadnieniem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Data wytworzenia: 2016-07-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-07-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-07-21