116/16

Zarządzenie Nr 116/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 3 października 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

     Na podstawie art. 19, ust. 2, art. 20 i art. 21, ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 216 z późn zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod nazwami: "Remont dróg gminnych w miejscowościach Niemirów i Maćkowicze w gminie Mielnik", „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i Górnej wraz z przyłączami do działek nr 5910/2; 5975; 5955/4; 5955/5; 6253 oraz działek 6225/1, 5894, 5818 w Mielniku”, „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Tokarach, gmina Mielnik", „Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń do celów biurowych w budynku Urzędu Gminy Mielnik”, „Przebudowa, rozbudowa mostu na rzece Moszczona (Moszczonka) w ciągu drogi wewnętrznej w działce o nr geodezyjnym 140 i 118, obręb Pawłowicze”, w następującym składzie:

1) Tomasz Gorochowicz - przewodniczący,
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz,
3) Karol Dobrzaniecki - członek,

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 116/16 (PDF, 240,26 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 116/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 3 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-10-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-10-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-10-03