125/16

Zarządzenie Nr 125/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 1 grudnia 2016 r.

w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Mielnik

     Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446, zm. poz. 1579) oraz art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.z 2016r. poz.1454) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 grudnia 2016 r. Gmina Mielnik będzie prowadzić skonsolidowane rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług obejmujące czynności prowadzone przez jednostki organizacyjne Gminy Mielnik.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mielnik, w których następuje centralizacja:

a) Urząd Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik;
b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik;
c) Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej ul. Brzeska 132, 17-307 Mielnik;
d) Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Popław 8, 17-307 Mielnik.

3. Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mielnik wymienionych w § 1 pkt. 2 zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

§ 2. 1. Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mielnik zobowiązuje się do:

a) posługiwania się numerem NIP Gminy Mielnik przy czynnościach prawnych,
b) prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług związanych z działalnością prowadzoną przez te jednostki;
c) prowadzenia częściowych ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupów (rejestrów VAT) za poszczególne miesiące, w których będą ujmowane czynności wykonywane przez te jednostki oraz wartość towarów i usług nabywanych przez te jednostki w związku z prowadzoną przez nie działalnością;
d) sporządzania tzw. „częściowych” deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących prowadzonej działalności.

2. W celu prawidłowego prowadzenia centralizacji rozliczeń z tytułu podatku VAT sporządzone zostały procedury rozliczeń tego podatku dla czynności dokonywanych przez jednostki organizacyjne Gminy Mielnik stanowiące załącznik.

§ 3. Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mielnik zobowiązuje się do:

  1. przestrzegania procedur realizacji zobowiązań publicznoprawnych w zakresie podatku od towarów i usług przez Gminę Mielnik,
  2. wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostce i przekazanie tych danych do Referatu Finansowego,
  3. dostosowania polityki rachunkowości jednostki do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mielnik.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2016 r.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 125/16 (PDF, 255,48 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 125/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Mielnik (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-12-01

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-12-01

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-12-01