127/16

Zarządzenie Nr 127/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 6 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Oceny Ofert do rozstrzygnięcia postępowania o numerze 01/RPO/2016 dot. naboru partnerów do realizacji projektu planowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego pn. „Nowe kwalifikacje szansą na lepsze jutro”.

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, zm. poz. 1579) w związku z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014r. poz. 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję z dniem 06.12.2016 r. Komisję Oceny Ofert Partnerskich (dalej KOO) w sprawie wyłonienia partnera do realizacji projektu pn. „Nowe kwalifikacje szansą na lepsze jutro” w składzie:

1) Halina Mirowska - przewodniczący KOO
2) Katarzyna Warszycka - członek KOO
3) Ewa Klimaszewska  - sekretarz KOO

celem  rozstrzygnięcia postępowania wymienionego w tytule zarządzenia.

2. Regulamin pracy KOO określa § 3 Procedury naboru partnerów do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2. Każdy członek KOO dokonuje indywidualnej oceny oferty partnerstwa za pomocą karty oceny formalnej i merytorycznej stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia. Każda oferta oceniana jest przez wszystkich członków KOO.

§ 3. Ostateczna ocena oferty wynika ze średniej arytmetycznej sumy ocen przyznanych przez każdego z oceniających daną ofertę członków KOO. Ostateczna ocena jest tworzona w Zbiorczej karcie oceny ofert partnerstwa, stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Członek KOO zostaje wyłączony z prac, jeśli pomiędzy nim, a którymkolwiek z oferentów zachodzi konflikt interesów np. z tytułu łączącego go z oferentem stosunku cywilno-prawnego, zasiadania w organach zarządczych lub nadzorczych oferenta lub członkostwa w organizacji oferenta. W takim wypadku do KOO powołuje się nowego członka.

§ 5. 1. Po dokonanej ocenie wszystkich ofert, sporządza się protokół z oceny ofert partnerskich wraz z rekomendacją KOO, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. Protokół przedstawia się do akceptacji dla Wójta Gminy Mielnik.

2. Po akceptacji wyników oceny, odpowiednią informację umieszcza się na stronie BIP (stronie internetowej Lidera) realizatora.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 127/16 (PDF, 400,82 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 127/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Ofert do rozstrzygnięcia postępowania o numerze 01/RPO/2016 dot. naboru partnerów do realizacji projektu planowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego pn. „Nowe kwalifikacje szansą na lepsze jutro”. (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-12-06

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-12-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-12-06