131/16

Zarządzenie Nr 131/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

     Na podstawie art. 19 ust. 4-7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym  (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1166 z późn. zm.) oraz w związku z art. 7 ust. 1, pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Mielniku zwany dalej Zespołem, w składzie:

1) Szef Zespołu - Wójt Gminy Mielnik
2) Z-ca Szefa Zespołu - Sekretarz Gminy Mielnik
3) Sekretarz Zespołu - Stanowisko ds. obronnych, ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego
4) Kierownik Referatu Finansowego- Skarbnik Gminy
5) Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju
6) Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
7) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku
8) Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
9) Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku
10) Dyrektor Zespołu Szkół w Mielniku
11) Komendant Gminny Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Mielniku

2. W skład Zespołu, na wniosek Wójta mogą wchodzić osoby powołane spośród pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych do wykonywania zadań w Zespole.

3. Wójt może zaprosić do udziału w pracach Zespołu inne osoby, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem kryzysowym na terenie gminy.

4. Kierownicy Referatów lub osoby ich zastępujące na polecenie Wójta zobowiązani są do czynnego uczestnictwa w Pracach Zespołu.

§ 2. Celem działania Zespołu jest zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań zarządzania kryzysowego na terenie gminy Mielnik, a w szczególności:

1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa publicznego oraz prognozowanie rozwoju sytuacji,
2) przygotowanie propozycji działań i przedstawianie Wójtowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego,
3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanej z zagrożeniami,
4) opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego.

§ 3. Zadania, tryb pracy oraz zasady funkcjonowania Zespołu określa Regulamin Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Siedzibą Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest budynek Urzędu Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik.

§ 5. Obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia Urząd Gminy Mielnik.

§ 6. Zobowiązuje się wszystkich członków Zespołu do ścisłego współdziałania przy wykonywaniu zadań określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 7. Traci moc Zarządzenie nr 32/08 z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mielnik.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 131/16 (PDF, 204,63 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 131/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-12-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-12-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-12-29