Zarządzenie Nr 75/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 5 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 poz. 1515; z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W związku ze zmianą średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wprowadzonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2254) oraz ogłoszeniem jednolitego tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik, wprowadzonego Zarządzeniem nr 31/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik:

  1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 t.j.)
  2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: W przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy tj. 30 000,00 euro (125247,00 zł netto/154053,81 zł brutto), udzielenie zamówienia musi nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przepisami ustawy.
  3. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Podstawa ustalenia wartości zamówienia jest opisana w art. 32-35 ustawy i zgodnie z przyjętymi w nich przepisami, wyliczoną kwotę szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy bez podatku VAT (tj. kwotę netto) należy przeliczyć na wartość wyrażoną w euro. Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2015r. przelicznik wartości euro netto wynosi 4,1749. Wzór na obliczanie wartości szacunkowej w euro: Wartość szacunkowa zamówienia w zł (netto) / 4,1749 = wartość zamówienia w euro
  4. W załączniku nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik, punkt 3 lit. a) otrzymuje brzmienie: Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia netto w przeliczeniu na euro wynosi: ………… euro netto. Średni kurs złotego do euro służący do przeliczania wartość zamówienia przyjęty został zgodnie z rozporządzeniem PrezesaRady Ministrów z dnia 28.12.2015 r. i wynosi 4,1749 zł.

§ 2. Do przestrzegania postanowień nowego Regulaminu zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Mielnik.

§ 3. Do zapoznania pracowników z treścią Regulaminu zobowiązuje Sekretarza Gminy Mielnik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 75/16 (PDF, 124,95 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 75/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-01-05

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2016-01-05

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-01-05

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-01-05