Zarządzenie Nr 83/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 16 lutego 2016 r.

w sprawie wyboru oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Mielnik w 2016 roku

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 3 Uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielnik (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 66, poz. 768) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Po zapoznaniu z protokołem z prac Komisji konkursowej powołanej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Mielnik w 2016 roku do realizacji zostaje wybrana oferta stowarzyszenia Mielnicki Klub Sportowy "MIELNIK" z udzieleniem dotacji w wysokości 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) na realizację zadania.

2. Oferta złożona przez Mielnicki Klub Sportowy "MIELNIK" była jedyną ofertą złożoną w konkursie. Oferta spełniła kryteria formalne ogłoszonego konkursu, uzyskała akceptację Komisji konkursowej oraz Wójta Gminy Mielnik.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielnik, na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielnik oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mielnik.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 83/16 (PDF, 103,02 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 83/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wyboru oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Mielnik w 2016 roku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-02-16

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2016-02-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-02-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-02-16