Zarządzenie Nr 84/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 16 lutego 2016 r.

w sprawie sposobu trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi  majątku  ruchomego Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 i poz.1890) ustalam co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:

- Urzędzie- oznacza Urząd Gminy Mielnik,
- Jednostce- oznacza to jednostkę organizacyjną Gminy Mielnik,
- Dyrektorze jednostki- oznacza to dyrektora (kierownika) jednostki organizacyjnej Gminy Mielnik,
- Wójcie- oznacza to Wójta Gminy Mielnik, lub osoba przez niego upoważniona,
- Kierowniku referatu- oznacza to kierownika referatu merytorycznego lub pracownika na samodzielnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 2. 1. Urząd oraz jednostki organizacyjne Gminy zobowiązane są do wykorzystywania rzeczowych składników majątku ruchomego środków trwałych, pozostałych środków trwałych i przedmiotów nisko cennych, w sposób oszczędny i racjonalny.

2. Stan majątku ruchomego należy na bieżąco analizować z uwzględnieniem jego stanu technicznego oraz przydatności do dalszego użytkowania.

3. Zgłoszenie zbycia lub likwidacji środka trwałego przysługuje kierownikowi referatu, dyrektorowi jednostki, przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej oraz pracownikowi, któremu mienie zostało powierzone.

4. Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego należy uwzględnić w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek organizacyjnych.

§ 3. 1. Zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego, w który jednostki zostały wyposażone mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub darowizny.

2. Zbyciu podlegają składniki majątku ruchomego wyeksploatowane w stopniu uniemożliwiającym ich użytkowanie w jednostce, a przedstawiające wartość użytkową.

3. Decyzję o zbyciu składników majątku ruchomego, w który została wyposażona jednostka podejmuje dyrektor po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta lub osoby przez niego upoważnionej.

4. Decyzję o zbyciu składników majątku ruchomego Urzędu podejmuje  Wójt  lub osoba przez niego upoważniona.

5. Zasady sprzedaży składników majątku ruchomego w drodze przetargu lub licytacji zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

6. Zasady sprzedaży składników majątku ruchomego bez przeprowadzenia przetargu zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

7. Zasady dotyczące przekazywania i darowizny składników majątkowych zawarte są w załączniku nr 3 niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Zużyte składniki majątku ruchomego, niezagospodarowane w sposób o którym mowa w §3, ust. 1 mogą być zlikwidowane.

2. Likwidacji podlegają składniki majątku ruchomego wyeksploatowane w stopniu uniemożliwiającym ich użytkowanie w jednostkach i nieprzedstawiające wartości użytkowej.

3. Decyzję o likwidacji składników majątku ruchomego Urzędu podejmuje Wójt lub osoba przez niego upoważniona.

4. Decyzję o likwidacji składników majątku ruchomego pozostałych jednostek podejmuje dyrektor (kierownik) danej jednostki.

5. Zasady likwidacji składników majątku ruchomego zawarte są w załączniku nr 4 niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 84/16 (PDF, 705,64 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 84/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie sposobu trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Mielnik (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-02-16

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2016-02-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-02-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-02-16