96/16

Zarządzenie Nr 96/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

     Na podstawie art. 8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w składzie:

  1. Tomasz Gorochowicz – Przewodniczący,
  2. Małgorzata Radziszewska – Wiceprzewodniczący,
  3. Tomasz Ołdytowski – członek,
  4. Jerzy Tokajuk – członek.

§ 2. Regulamin organizacji i tryb działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mielnik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 172/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 96_16.pdf (PDF, 197,56 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 96/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Data wytworzenia: 2016-06-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-06-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-06-24