Zarządzenie Nr 76/05

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 października 2005r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.128 ust.1, pkt.1, pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U.Nr15, poz.148 z 2003r z późniejszymi zmianami) i § 13 uchwały Nr XVI/87/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2005r w sprawie budżetu gminy na 2005 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

 Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 49.418zł
 Dział 751 - rozdział 75107  § 2010 - 7.560zł
 Dział 801 - rozdział 80110  § 2030 - 3.613zł
 Dział 852 - rozdział 85212  § 2010 - 9.671zł
 Dział 852 - rozdział 85213  § 2010 - 560zł
 Dział 852 - rozdział 85295  § 2030 - 3.885zł
 Dział 854 - rozdział 85415  § 2030 - 19.129zł
 Dział 921 - rozdział 92116  § 2020 - 5.000zł
 Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 49.418zł
 Dział 751 - rozdział 75107  § 3030 - 7.560zł
 Dział 801 - rozdział 80110  § 4010 - 3.000zł
   § 4110 - 540zł
   § 4120 - 73zł
 Dział 852 - rozdział 85212  § 3110 - 9.671zł
 Dział 852 - rozdział 85213  § 4130 - 560zł
 Dział 852 - rozdział 85295  § 3110 - 3.885zł
 Dział 854 - rozdział 85415  § 3260 - 19.129zł
 Dział 921 - rozdział 92116  § 2480 - 5.000zł

 § 2

 Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 19.050zł
 Dział 852 - rozdział 85214 § 2010 - 17.760zł
 Dział 852 - rozdział 85214 § 2030 - 1.290zł
 
 Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 19.050zł
 Dział 852 - rozdział 85214 § 3110 - 19.050zł

§ 3

Zmian w planie dokonano na podstawie pism:

  1. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr 3101-5-22/43/05 i Nr3101-5-26/43/05 w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB.II.JD.3011-290/05, FB.II.JD.3011-315/05, Nr FB.II.JD.3011-373/05, Nr FB.II.JD.3011-384/05 i Nr FB.II.JD.3011-427/05 w sprawie uzupełnienia środków na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, zwiększenia i zmniejszenia dotacji w dziale opieka społeczna, dofinansowania realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących", pokrycia kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
  3. Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie przyznania nagrody,

oraz porozumienia Nr 4253 z dnia 29.08.2005r. zawartego z Ministerstwem Kultury dotyczącego zadania - "Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek publicznych"

§ 4

1. Zmniejszyć rezerwę ogólną dział 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 74.000zł

2. Zwiększyć wydatki o kwotę 74.000zł

   Dział 600- rozdział 60016  § 4170 - 12.000zł
     § 4210 - 11.000zł
     § 4270 - 25.000zł
  Dział 754- rozdział 75412  § 4210 - 16.000zł
     § 4300 - 10.000zł

Środki z rezerwy przeznacza się w dziale 600 na przygotowanie studium wykonalności inwestycji i wniosku o dofinansowanie, zakup znaków drogowych i materiałów do odnowienia przystanków autobusowych, w dziale 754 na zakup paliwa do samochodów strażackich i na wypłatę ekwiwalentów za akcje i szkolenia strażackie.

§ 5

Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę: 448.419 zł zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 6

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem : 11.917.885zł

2. Wydatki ogółem : 13.915.042zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.997.157zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

 

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 76_05_zal.pdf (PDF, 22,21 KB) Podgląd załącznika

    Załącznik do Zarządzenia Nr 76/05 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 października 2005r. (przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-10-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-02-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-16