Zarządzenie Nr 101/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 10 kwietnia 2012 r.

w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach w gminie Mielnik

     Na podstawie art.17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.), w związku z § 3 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), oraz art. 17 ust. 2 pkt.1 i art. 16 ust.2 w związku z art. 18 ust.2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz.590 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 125/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 października 2009 r. w sprawie organizacji i działania SWO w województwie podlaskim zarządza się co następuje:

§ 1. W celu bezzwłocznego uzyskiwania informacji o zdarzeniach zagrażających ludziom, ich mieniu, środowisku naturalnemu oraz prowadzenia ciągłego monitoringu potencjalnych zagrożeń, w celu sprawnego ostrzegania i alarmowania zagrożonej ludności, ustala się organizację, sposób działania oraz zasady przekazywania informacji w Systemie Wczesnego Ostrzegania, zwanego ,,SWO”, na terenie gminy Mielnik, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W ramach SWO współdziałają jednostki wymienione w § 1 ust 3 i 4 załącznika Nr 1 do zarządzenia.

2. Współdziałanie jednostek, o których mowa w ust. 1 polega na wzajemnej wymianie informacji uzyskanych w toku ich działalności, mających związek z występowaniem zagrożeń, ich wykrywaniem oraz alarmowaniem i ostrzeganiem ludności.

3. Zasady przekazywania informacji określa § 3 załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Jednostki SWO wymienione w § 1 ust 2, 3 i 4 załącznika Nr 1 do zarządzenia opracują dla własnych służb dyżurnych (dyspozytorskich) instrukcje postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. obronnych, ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego gminy Mielnik

§ 5. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 101/12 (PDF, 208,66 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 101/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach w gminie Mielnik (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-04-10

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-04-11

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-04-11

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-04-11