Zarządzenie Nr 106/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012r.

      Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XII/69/11 z dnia 28 grudnia 2011r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2012 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć pan dochodów budżetowych o kwotę: 51.068zł

Dział 010 – rozdział 01095 § 2010 – 42.381zł
Dział 852 – rozdział 85216 § 2030 – 5.000zł
Dział 854 – rozdział 85415 § 2030 – 3.687zł

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 51.068zł

Dział 010 – rozdział 01095 § 4010 – 500zł
Dział 010 – rozdział 01095 § 4110 – 86zł
Dział 010 – rozdział 01095 § 4120 – 12zł
Dział 010 – rozdział 01095 § 4300 – 233zł
Dział 010 – rozdział 01095 § 4430 – 41.550zł
Dział 852 – rozdział 85216 § 3110 – 5.000zł
Dział 854 – rozdział 85415 § 3260 – 3.687zł

§ 3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 8.200zł

Dział 750 – rozdział 75011 § 2010 – 200zł
Dział 852 – rozdział 85295 § 2030 – 8.000zł

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 8.200zł

Dział 750 – rozdział 75011 § 4300 – 200zł
Dział 852 – rozdział 85295 § 3110 – 8.000zł

     Zmian kwot dotacji dokonuję na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwiększenia: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, zasiłki stałe z pomocy społecznej, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zmniejszenia na zadania z zakresu administracji publicznej i realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania.

§ 4. Zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę: 100.000zł

Dział 758 – rozdział 75818 § 4810 – 100.000zł

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 100.000zł

Dział 600 – rozdział 60016 § 4300 – 54.000zł
Dział 700 – rozdział 70004 § 4210 – 15.000zł
Dział 750 – rozdział 75023 § 4210 – 5.000zł
Dział 750 – rozdział 75023 § 6060 – 6.000zł
Dział 750 – rozdział 75075 § 4210 – 20.000zł

     Zwiększenie ryczałtu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów na przeprowadzenie remontu komunalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Plac Kościuszki w Mielniku, zakup skanera i laserowej drukarki kolorowej A3, zwiększenie wydatków na promocję gminy.

§ 5. Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 75.662zł, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 22.950.759zł, z tego:
- bieżące w wysokości 15.614.796zł
- majątkowe w wysokości 7.335.963zł

Wydatki ogółem 25.585.339zł, z tego:
- bieżące w wysokości 15.077.127zł
- majątkowe w wysokości 10.508.212zł

§ 7. Deficyt budżetu nie ulega zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki pomostowej w kwocie 1.756.597zł z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zrealizowanego zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w Mielniku" wynosi 4.391.177zł i został pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 2.340.000zł;
2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.600.000zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 451.177zł.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 106/12 (PDF, 129,43 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 106/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-04-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-04-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-04-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-04-27