Zarządzenie Nr 112/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie sprzedaży ciągnika rolniczego T-25A stanowiącego własność Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Mielnik zarządza co następuje:

§ 1. 1. Dokonać sprzedaży ciągnika rolniczego T-25A Wladimirec o numerze rejestracyjnym BKI 3863, niesprawnego technicznie, zdekompletowanego, bez dowodu rejestracyjnego i kluczyka.
2. Sprzedaż przeprowadzić w formie przetargu ofertowego.
3. Jedynym kryterium przetargu jest cena.
4. kwota minimalna sprzedaży ciągnika rolniczego wynosi 1000 zł  (słownie: jeden tysiąc 00/100).

§ 2. 1. Do przeprowadzenia przetargu powołuje Komisję w składzie:

1) Urszula Gniadek - przewodnicząca komisji,
2) Karol Dobrzeniecki - członek komisji,
3) Wojciech Niewiński - członek komisji.

2. Szczegółową organizację i tryb działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  Wójt Gminy

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 112/12 (PDF, 117,1 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 112/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży ciągnika rolniczego T-25A stanowiącego własność Gminy Mielnik (treść zarządzenia wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-05-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-05-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-05-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-05-30