Zarządzenie Nr 120/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie gminy Mielnik w stanach gotowości obronnej państwa

     Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218), art. 17 i 22 pkt 2 i 4 Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) oraz Zarządzenia Nr 139/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie województwa podlaskiego w stanach gotowości obronnej państwa zarządza się, co następuje:

§ 1. Dla zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań w stanach gotowości obronnej państwa ustala się stały dyżur Wójta.

§ 2. Na kierownika stałego dyżuru wyznacza się inspektora ds. obronnych, ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego Michała Walendziuka, na zastępcę inspektora ds. ogólnoorganizacyjnych Iwonę Paździora- Potkowską.

§ 3. Zasady organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałych dyżurów Wójta Gminy Mielnik określa Instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenie.

§ 4. Miejscem pełnienia stałego dyżuru Wójta Gminy Mielnik jest Urząd Gminy Mielnik, który ma swoją siedzibę na ul. Piaskowej 38 lub jeśli zaistnieje taka konieczność zapasowe miejsce pracy, które mieści się w pomieszczeniach Ośrodka Wypoczynkowego ,,U Floriana” na ul. Bugowej 10.

§ 5. Zobowiązuje się Z-cę Wójta Gminy Mielnik do sprawowania nadzoru nad całokształtem spraw związanych z organizacją stałego dyżuru oraz ćwiczebnego sprawowania gotowości funkcjonowania, a także wydawania niezbędnych materiałów pomocniczych w tym zakresie.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 25/07 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta na terenie gminy Mielnik w stanach gotowości obronnej państwa

§ 7. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

 

 


Uwagi redakcji: Załączniki nr 1, 3, 4 i 5 do Instrukcji działania stałego dyżuru nie są publikowane - podstawa prawna wyłączenia z publikacji: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-06-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-06-15

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-06-15

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-06-15