Zarządzenie Nr 133/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 16 lipca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

     Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XII/69/11 z dnia 28 grudnia 2011r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2012 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 23.659.158zł, z tego: 
- bieżące w wysokości 16.150.195zł 
- majątkowe w wysokości 7.508.963zł 

Wydatki ogółem 26.293.738zł, z tego: 
- bieżące w wysokości 15.140.526zł 
- majątkowe w wysokości 11.153.212zł 

§ 4. Deficyt budżetu nie ulega zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki pomostowej w kwocie 1.756.597zł z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zrealizowanego zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w Mielniku" wynosi 4.391.177zł i został pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.340.000zł; 
2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.600.000zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 451.177zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 133/12 (PDF, 213,12 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 133/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r. (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-07-16

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-07-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-07-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-07-16