Zarządzenie Nr 150/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 7 września 2012 r.

w sprawie sposobu ustalania wysokości stypendium szkolnego o charakterze socjalnym

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) zarządzam, co następuje:


§ 1. Realizując § 11 ust. 2 Uchwały Nr XVII/90/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mielnik, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/157/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mielnik, ustalam miesięczną kwotę stypendium socjalnego dla uczniów:

1) wysokość stypendium za miesiące wrzesień i październik 2012 ustalana jest zgodnie z  Zarządzeniem Nr 101/10 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 września 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości stypendium socjalnego o charakterze edukacyjnym;
2) wysokość stypendium na okres od 1 listopada 2012 r. ustala się w wysokości 90,00 zł (dziewięćdziesiąt złotych) miesięcznie.

§ 2. Z dniem 31 października 2012 r. traci moc Zarządzenie Nr 101/10 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 września 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości stypendium socjalnego o charakterze edukacyjnym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 150/12 (PDF, 154,3 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 150/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 7 września 2012 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości stypendium szkolnego o charakterze socjalnym

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2012-09-10

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2012-09-10

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2012-09-10

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2012-09-10