Zarządzenie Nr 159/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 7 listopada 2012 r.

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012r. poz. 567) oraz § 9 ust. 1 Uchwały Nr VII/38/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 162, poz. 1895) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Społeczną Komisję w składzie:

1) Urszula Gniadek - Przewodniczący
2) Karol Dobrzaniecki- Członek
3) Halina Mirowska- Członek

§ 2. Do zadań Społecznej Komisji Mieszkaniowej należy rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o najem lokali mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Mielnik, uczestniczenie w oględzinach pomieszczeń zajmowanych przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu oraz rozpatrywanie uwag i zastrzeżeń dotyczących wynajmowania lokali.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 159/12 (PDF, 153,88 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 159/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2012-11-07

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2012-11-07

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2012-11-07

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2012-11-07