Zarządzenie Nr 168/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

     Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XII/69/11 z dnia 28 grudnia 2011r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2012 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 19.484.970zł, z tego:
- bieżące w wysokości 15.916.947zł
- majątkowe w wysokości 3.568.023zł

Wydatki ogółem 20.519.550zł, z tego:
- bieżące w wysokości 15.215.217zł  
- majątkowe w wysokości 5.304.333zł 

§ 4. Deficyt budżetu ulega zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki pomostowej w kwocie 1.756.597zł z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zrealizowanego zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w Mielniku" wynosi 2.791.177zł i został pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 2.340.000zł;
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 451.177zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 168/12 (PDF, 370,38 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 168/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r. (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-11-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-11-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-11-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-11-27