Zarządzenie Nr 80/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 24 stycznia 2012 r.

o zmianie Zarządzenia Nr 6/05 z dnia 11.10.2005r. oraz Zarządzenia Nr 8/11 z dnia 19.01.2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Mielnik oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

     Na podstawie podstawie art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 5 i 10 regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Mielnik nadanego Zarządzeniem Nr 15/11 z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Mielnik zarządzam co następuje:

§ 1. W regulaminie naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Mielnik oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy zawiera:

1) nazwę i adres jednostki,

2) określenie stanowiska,

3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich sa niezbędne, a które dodatkowe,

4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,

5) informację o warunkach pracy na danym stanowisku,

6) informację czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%,

7) wskazanie wymaganych dokumentów,

8) określenie terminu i miejsca składania dokumentów .”;
2) w § 3 w ust. 6 dodaje się literę „h ” o brzmieniu:
„h) kandydat zamierzający skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność.”;
3) nowe brzmienie załącznika Nr 3 określa załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 80/12 (PDF, 67,91 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 80/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 24 stycznia 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr 6/05 z dnia 11.10.2005r. oraz Zarządzenia Nr 8/11 z dnia 19.01.2011r. ... (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-01-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-01-23

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-01-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-01-23