Zarządzenie Nr 83/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie powołania Zespołu d/s opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

     Na podstawie att.33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1050, Nr 115 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,;z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 117 poz.679, Nr 134 poz. 777) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół roboczy do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, zwanym dalej " Zespołem" w składzie:

1) Piotr Wysocki - Sekretarz Gminy - koordynator zespołu
2) Halina Mirowska - Kierownik GOPS - członek
3) Alicja Sawczuk - Dyrektor Zespołu Szkół - członek
4) Irena Wysocka - Kierownik GBP - członek
5) Barbara Hackiewicz - starszy pracownik socjalny GOPS - członek
6) Kamil Markiewicz - pomoc administracyjna UG - członek
7) Alina Hackiewicz Stępień - radna wsi Niemirów - członek
8) Maria Boguszewska- radna wsi Mielnik - członek
9) Andrzej Kiślak - funkcjonariusz Straży Granicznej w Mielniku- członek
10) Justyna Kasjaniuk - członek

§ 2. Do zadań zespołu należy:

1) szczegółowa analiza celów, problemów, potrzeb i oczekiwań społeczności Gminy Mielnik w odniesieniu do zapisów programów społecznych i strategii
2) wypracowanie pozycji określonych zapisów Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
3) wsparcie Gminy w przygotowaniu badań monitoringowych oraz opracowanie i analiza tych materiałów
4) udział w opracowaniu i opiniowaniu planu działania, harmonogramu realizacji określonych zadań, a także programów roboczych.

§ 3. Zespół zostaje powołany na okres opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

1) Zespół spotyka się zgodnie z ustalonymi terminami przez koordynatora zespołu.
2) Uczestnictwo w zespole jest nieodpłatne.

§ 4. Koordynator Zespołu stosownie do zaistniałej sytuacji może doraźnie zaprosić do składu zespołu inne osoby.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 

  Wójt Gminy Mielnik

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 83/12 (PDF, 62,81 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 83/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu d/s opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-01-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-01-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-01-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-01-26