Zarządzenie Nr 84/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2012 roku

     Na podstawie Uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielnik zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu dokonania oceny i zaopiniowania najkorzystniejszych wniosków złożonych przez Kluby Sportowe, ubiegające się o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, powołuję Komisję Konkursową w składzie:

- Katarzyna M. Turosieńska- Durlik- przewodnicząca komisji,
- Barbara Warszycka- sekretarz komisji,
- Wojciech Niewiński- członek komisji.

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:

- dokonanie formalnej i merytorycznej oceny wniosków w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ostatecznego terminu składania ofert;
- odrzucenie ofert złożonych po terminie;
- wezwanie pisemne, emailem lub telefonicznie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni, gdy Komisja uzna to za zasadne;
- ostateczną ocenę złożonych wniosków;
- dokonanie wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z podaniem uzasadnienia;
- przedłożenie wyników Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od rozpatrzenia wniosków.

§ 3. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę następujące kryteria:

- możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę;
- kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania;
- atrakcyjność dla beneficjentów oferowanego zadania;
- koszt realizacji zadania.

§ 4. Do rozpatrzenia i oceny złożonych wniosków wymagana jest obecność co najmniej 2/3 składu Komisji.

§ 5. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej o liczbie przyjętych wniosków i wysokości przyznanych środków finansowych stanowi podstawę do podjęcia decyzji o udzieleniu dotacji przez Wójta Gminy Mielnik.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mielnik.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 84/12 (PDF, 60,41 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 84/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2012 roku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-01-31

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-02-01

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-02-01

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-02-01