Zarządzenie Nr 104/10
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2010r.

     Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XXIX/132/09 z dnia 17 grudnia 2009r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 72.515zł

Dział 010 – rozdział 01095 § 2010 – 44.406zł
Dział 751 – rozdział 75109 § 2010 – 19.101zł
Dział 801 – rozdział 80195 § 2030 – 330zł
Dział 852 – rozdział 85216 § 2030 – 3.000zł
Dział 854 – rozdział 85415 § 2030 – 5.678zł

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 72.515zł

Dział 010 – rozdział 01095 § 4010 – 500zł
Dział 010 – rozdział 01095 § 4110 – 76zł
Dział 010 – rozdział 01095 § 4120 – 12zł
Dział 010 – rozdział 01095 § 4300 – 283zł
Dział 010 – rozdział 01095 § 4430 – 43.535zł
Dział 751 – rozdział 75109 § 3030 – 11.300zł
Dział 751 – rozdział 75109 § 4010 – 2.430zł
Dział 751 – rozdział 75109 § 4110 – 370zł
Dział 751 – rozdział 75109 § 4120 – 60zł
Dział 751 – rozdział 75109 § 4170 – 3.035zł
Dział 751 – rozdział 75109 § 4210 – 1.619zł
Dział 751 – rozdział 75109 § 4740 – 287zł
Dział 801 – rozdział 80195 § 4170 – 330zł
Dział 852 – rozdział 85216 § 3110 – 3.000zł
Dział 854 – rozdział 85415 § 3260 – 5.678zł

     Zmiany dokonano na podstawie pism: Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.AK.3011-297/2010 w sprawie zwiększenie dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku nr DBŁ.3101-2-7-43/10 w sprawie środków na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. wyborów do rad gminy, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ponowne głosowanie, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.BB.3011-203/2010 w sprawie dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, Nr FB.II.MC.3011-277/2010 w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, Nr FB.II.BŁ.3011-290/2010 w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowe o programu pomocy uczniom w 2010r. - "Wyprawka szkolna" - 2.593zł, Nr FB.II.MS.3011-293/2010 w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy matrialnej dla uczniów o chrakterze socjalnym - 3085zł.

§ 2. Zmniejszyć rezerwę ogólną dział 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 50.032zł
Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 50.032zł

Dział 630 – rozdział 63003 § 6059 – 10.552zł
Dział 630 – rozdział 63095 § 6050 – 1.000zł
Dział 750 – rozdział 75075 § 4210 – 1.000zł
Dział 750 – rozdział 75075 § 4217 – 2.800zł
Dział 750 – rozdział 75075 § 4219 – 1.200zł
Dział 750 – rozdział 75075 § 4307 – 16.436zł
Dział 750 – rozdział 75075 § 4309 – 7.044zł
Dział 852 – rozdział 85219 § 4210 – 10.000zł

Zwiększenie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Bug, rajem dla turysty" oraz na zadanie "Budowa tarasu widokowego w Mielniku". Zakup i wydanie materiałów promocyjnych w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW, dotację otrzymamy w roku 2011. Zakup materiałów i wyposażenia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku.

§ 3. Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 1.488.497zł zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody ogółem 14.883.590zł, z tego:

- bieżące w wysokości 14.098.531zł
- majątkowe w wysokości 785.059zł

Wydatki ogółem 21.157.169zł, z tego:

- bieżące w wysokości 12.378.208zł
- majątkowe w wysokości 8.778.961zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.273.579zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 2.773.579zł
2) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.500.000zł
3) zaciąganych pożyczek - 2.000.000zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 104/10 (PDF, 76,23 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 104/10 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010r. (pełna treść wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik, Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-10-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-11-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-11-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-11-02