Zarządzenie Nr 3/10
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2010r.

     Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XXIX/132/09 z dnia 17 grudnia 2009r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 16.000zł

Dział 852 – rozdział 85212 § 2010 – 10.000zł
Dział 852 – rozdział 85214 § 2030 – 5.000zł
Dział 852 – rozdział 85216 § 2030 – 1.000zł

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 16.000zł

Dział 852 – rozdział 85212 § 3110 – 10.000zł
Dział 852 – rozdział 85214 § 3110 – 5.000zł
Dział 852 – rozdział 85216 § 3110 – 1.000zł

     Zmiany dokonano na podstawie pism: Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC.3011-350/2010 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010r., Nr FB.II.MC.3011-402/2010 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na 2010r., Nr FB.II.MC.3011-388/2010 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na 2010r.

§ 2. Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 628.110zł zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem 14.890.706zł, z tego:
- bieżące w wysokości 14.105.647zł
- majątkowe w wysokości 785.059zł

Wydatki ogółem 21.164.285zł, z tego:
- bieżące w wysokości 12.376.249zł
- majątkowe w wysokości 8.788.036zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.273.579zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 2.773.579zł
2) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.500.000zł
3) zaciąganych pożyczek - 2.000.000zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 3/10 (PDF, 73,27 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 3/10 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010r. (treść zarządzenia wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-12-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-12-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-12-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-12-30