Zarządzenie Nr 93/10
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 lipca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2010r.

     Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 29.296zł

Dział 750 – rozdział 75056 § 2010 – 14.329zł
Dział 751 – rozdział 75107 § 2010 – 3.780zł
Dział 852 – rozdział 85219 § 2030 – 1.300zł
Dział 854 – rozdział 85415 § 2030 – 9.887zł

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 29.296zł
Dział 750 – rozdział 75056 § 3020 – 8.600zł
Dział 750 – rozdział 75056 § 4110 – 1.443zł
Dział 750 – rozdział 75056 § 4120 – 233zł
Dział 750 – rozdział 75056 § 4170 – 900zł
Dział 750 – rozdział 75056 § 4210 – 2.379zł
Dział 750 – rozdział 75056 § 4410 – 374zł
Dział 750 – rozdział 75056 § 4740 – 400zł
Dział 751 – rozdział 75107 § 3030 – 3.780zł
Dział 852 – rozdział 85219 § 4010 – 1.300zł
Dział 854 – rozdział 85415 § 3260 – 9.887zł

Zmiany dokonano na podstawie pism: Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 w sprawie dotacji celowej na realizację zadań związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 roku, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku nr DBŁ.3101-3-4/43/10 w sprawie dotacji na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych - wybory Prezydenta RP, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC.3011-179/2010 w sprawie dotacji celowej na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku, Nr FB.II.BB.3011-171/2010 w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. - "Wyprawka szkolna".

§ 2. Zmniejszyć rezerwę ogólną dział 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 20.000zł

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 20.000zł
Dział 700 – rozdział 70004 § 4260 – 4.500zł
Dział 720 – rozdział 72095 § 6059 – 673zł
Dział 750 – rozdział 75023 § 4270 – 11.500zł
Dział 750 – rozdział 75095 § 4210 – 3.327zł

Zakup energii, zwiększenie na realizację zadania "budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej", naprawa samochodu, zakup materiałów.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem 14.797.683zł, z tego:
- bieżące w wysokości 14.012.624zł
- majątkowe w wysokości 785.059zł

Wydatki ogółem 21.071.262zł, z tego:
- bieżące w wysokości 12.043.862zł
- majątkowe w wysokości 9.027.400zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.273.579zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 2.773.579zł
2) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.500.000zł
3) zaciąganych pożyczek - 2.000.000zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik, Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-07-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-08-06

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-08-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-08-06