Zarządzenie Nr 16/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 17 lutego 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Usługa ubezpieczenia sprzętu komputerowego użyczonego Beneficjentom ostatecznym projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik".

     Na podstawie Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem nr 329/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 maja 2014r., zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą:"Usługa ubezpieczenia sprzętu komputerowego użyczonego Beneficjentom ostatecznym projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik", w następującym składzie:

1) Justyna Lewkowicz - przewodniczący
2) Kamil Markiewicz - sekretarz
3) Karol Dobrzaniecki - członek

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §9 - 11 Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Postępowanie dotyczy projektu pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 16/15 (PDF, 102,87 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 16/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Usługa ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-02-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-02-17

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-02-17

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-02-17