Zarządzenie Nr 17/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 17 lutego 2015 r.

w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zmianami, art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. dz. U. z 2012r. poz. 406 z późn. zmianami oraz art. 70 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tj.Dz.U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Odwołuję Panią Urszulę Tomasik ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku z dniem 28 lutego 2015r.

§ 2. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 31 marca 2015r.

§ 3. Uzasadnienie wypowiedzenia zawiera załącznik do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

– Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego Zarządzenia przysługuje Pani prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - VI Wydział Parcy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 17/15 (PDF, 174,91 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 17/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-02-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-02-17

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-02-17

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-02-17