Zarządzenie Nr 18/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 19 lutego 2015 r.

w  sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku

     Na podstawie Uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielnik zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu dokonania oceny i zaopiniowania najkorzystniejszych wniosków złożonych przez Kluby Sportowe, ubiegające się o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1) Ewa Klimaszewska- przewodniczący komisji,
2) Justyna Lewkowicz - sekretarz komisji,
3) Kamil Markiewicz - członek komisji.

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:

- dokonanie formalnej i merytorycznej oceny wniosków w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert;
- odrzucenie ofert złożonych po terminie;
- wezwanie pisemne, emailem lub telefonicznie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni, gdy Komisja uzna to za zasadne;
- ostateczną ocenę złożonych wniosków;
- dokonanie wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z podaniem uzasadnienia;
- przedłożenie wyników Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od rozpatrzenia wniosków.

§ 3. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę następujące kryteria:

- możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę;
- kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania;
- atrakcyjność dla beneficjentów oferowanego zadania;
- koszt realizacji zadania.

§ 4. Do rozpatrzenia i oceny złożonych wniosków wymagana jest obecność co najmniej 2/3 składu Komisji.

§ 5. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej o liczbie przyjętych wniosków i wysokości przyznanych środków finansowych stanowi podstawę do podjęcia decyzji o udzieleniu dotacji przez Wójta Gminy Mielnik.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 18/15 (PDF, 99,51 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 18/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-02-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-02-19

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-02-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-02-19