Zarządzenie Nr 26/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg będących własnością lub będących we władaniu Gminy Mielnik.

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594; z póź. zm.) oraz art. 8 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 260; z póź. zm.), art. 11 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 518; z póź. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie nieruchomości będących drogami wewnętrznymi stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Mielnik na cele niezwiązane z budową, przebudową, remotem, utrzymaniem i ochroną tych dróg, dotyczące:

1) prowadzeniem robót w pasie drogi wewnętrznej,
2) umieszczeniem w drodze wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczaniem w pasie drogi wewnętrznej obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęciem pasa drogi wewnętrznej na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 – 3.

2. Wniosek o zajecie pasa drogowego drogi wewnętrznej i zawarcie umowy powinno się odbyć co najmniej na 7 dni przed zajęciem.

§ 2. 1. W przypadku awarii urządzenia umieszczonego w pasie drogi wewnętrznej, niezwiązanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, właściciel urządzenia lub eksploatator urządzenia, niezwłocznie zawiadamia właściciela (władającego) drogi wewnętrznej o awarii.

2. Zajęcie pasa drogi wewnętrznej w celu usunięcia awarii infrastruktury technicznej bez zgłoszenia awarii uzasadnia skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

§ 3. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni drogi wewnętrznej w celu o którym mowa w §1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki czynszu za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 2,00zł
2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości- 2,50zł
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 3,00zł
4) za zajęcie powierzchni chodników, placów, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i poboczy.

2. Do elementów drogi wewnętrznej nie wymienionych w pkt 1 -4 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia w wysokości - 1,00zł.

3. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogi wewnętrznej zajętej przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia w wysokości- 220,00zł.

4. Zajęcie pasa drogi wewnętrznej na okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie drogi przez jeden dzień.

5. Za zajęcie drogi o powierzchni mniejszej niż 1m2 przyjmuje się stawkę opłaty jak dla 1 m2.

6. W przypadku drogi nieurządzonej (nieposiadającej wyodrębnionych poszczególnych elementów pasa drogowego) całość powierzchni pasa drogowego traktowana jest jako jezdnia.

§ 4. 1. Ustala się następującą stawkę opłaty rocznej za 1 m2 powierzchni pasa drogi wewnętrznej zajętej przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w §1 pkt 2- 19,00zł.

2. Zajęcie pasa drogi wewnętrznej przez rzut poziomy urządzenia mniejszy niż 1m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogi wewnętrznej.

3. Opłata roczna w określonej wysokości pobierana jest za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogi wewnętrznej, przy czym za umieszczenie urządzenia przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogi wewnętrznej.

§ 5. 1. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogi wewnętrznej, o którym mowa w §1 pkt 3:

1) za 1 m2 pasa drogi wewnętrznej zajętego przez rzut poziomy obiektów budowlanych - 0,40zł,
2) za zajecie pasa drogi wewnętrznej w celu umieszczenia reklam ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia za 1 m2 powierzchni reklamy- 2,00zł.

2. Zajecie pasa drogi wewnętrznej przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie drogi przez 1 dzień.

3. Zajęcie pasa drogi wewnętrznej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub powierzchni reklamy mniejszej niż 1m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogi wewnętrznej.

§ 6. 1. Zajęcie pasa drogi wewnętrznej dla celów określonych w niniejszym Zarządzeniu odbywa się na podstawie umowy cywilno-prawnej i na warunkach określonych w tej umowie.

2. Po podpisaniu umowy cywilnoprawnej zostanie wystawiona faktura VAT.

3. Stawki opłat wymienione w Zarządzeniu są stawkami zawierającymi podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535; z późn. zm.).

4. Ustala się termin wnoszenia opłat za zajęcie pasa drogi wewnętrznej: opłata roczna do 31 stycznia każdego roku, z góry za dany rok, na podstawie otrzymanej faktury VAT, pozostałe opłaty – 14 dni od otrzymania faktury VAT.

5. Za nieterminowe płatności będą naliczane ustawowe odsetki.

§ 7. Zajęcie drogi wewnętrznej, bez zawarcia umowy cywilnoprawnej o której mowa w § 1 uzasadnia:

1) żądanie od zajmującego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z drogi wewnętrznej w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie ze stawkami określonymi w §3, §4, §5,
2) skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, jeżeli wezwanie do dobrowolnej zapłaty pozostaje bezskuteczne.

§ 8. 1. Zajmujący pas drogi wewnętrznej zawiadamia właściciela (władającego) drogi o zakończeniu robót i przywróceniu zajmowanego odcinka pasa drogi wewnętrznej, nie później niż w ostatnim dniu zajęcia pasa.

2. Właściciel (władający) drogi wewnętrznej dokonuje niezwłocznie odbioru zajmowanego odcinka pasa drogi wewnętrznej, sporządzając protokół odbioru.

3. Wszelkie wady stwierdzone w okresie 24 miesięcy od daty sporządzenia protokołu, w przywróceniu zajętego pasa drogi wewnętrznej, zostaną usunięte przez zajmującego drogę, nie później niż w ciągu 7 dni od daty powiadomienia przez Gminę Mielnik.

§ 9. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 26/15 (PDF, 108,08 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 26/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg będących własnością lub będących we włada...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-03-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-03-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-03-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-03-25