Zarządzenie Nr 30/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 2 kwietnia 2015 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg będących własnością lub będących we władaniu Gminy Mielnik.

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 8 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 260 z póź. zm.), art. 11 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 z póź. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 26/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg będących własnością lub będących we władaniu Gminy Mielnik, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się stawki opłat za zajęcie nieruchomości będących drogami wewnętrznymi stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Mielnik na cele niezwiązane z budową, przebudową, remotem, utrzymaniem i ochroną tych dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogi wewnętrznej,
2) umieszczenia w drodze wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczenia w pasie drogi wewnętrznej obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogi wewnętrznej na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 – 3.

2. Wniosek o zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej i zawarcie umowy powinno się odbyć co najmniej na 7 dni przed zajęciem.

2) § 3 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie: „za zajęcie powierzchni chodników, placów, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i poboczy- 2,00zł”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 30/15 (PDF, 97,94 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 30/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 2 kwietnia 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg będących własnośc...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-04-02

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-04-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-04-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-04-02