Zarządzenie Nr 38/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 15 maja 2015 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020" w 2015 roku

     Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5 i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 48 b ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.) oraz Uchwały Nr V/23/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 18.03.2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 2015-2020 pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020” zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020" w 2015 roku.

§ 2. Integralną część zarządzenia stanowią następujące załączniki:

  1. Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację Programu, zgodnie z treścią w załączniku nr 1,
  2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu, zgodnie z załącznikiem nr 2,
  3. Wzór formularza ofertowego w brzmieniu określonym w załączniku nr 3,
  4. Wzór umowy na realizację Programu w brzmieniu określonym w załączniku nr 4,

§ 3. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu ofert, o którym mowa w §1, zwaną dalej Komisją w składzie:

  1. Ewa Klimaszewska - przewodniczący Komisji,
  2. Justyna Lewkowicz - zastępca przewodniczącego Komisji,
  3. Marta Koroluk - członek Komisji.

§ 4. Treść ogłoszenia o konkursie zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielnik http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/ , na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielnik oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mielnik w terminie co najmniej 15 dni przed upływem terminu składania ofert w konkursie.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mielnik.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 38/15 (PDF, 916,67 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) ... (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-05-15

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-05-15

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-05-15

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-05-15