Zarządzenie Nr 40/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku publikacji rejestru umów cywilno-prawnych zawartych przez Gminę Mielnik i Urząd Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam obowiązek publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru wszystkich umów cywilno-prawnych, powodujących powstanie zobowiązań finansowych po stronie Gminy Mielnik i Urzędu Gminy Mielnik.

§ 2. 1. Umowy, o których mowa w § 1 rejestrowane są w referacie OSO i przekazywane do umieszczenia informacji w BIP.

2. Obowiązek przekazywania do rejestracji spoczywa na pracownikach odpowiedzialnych za realizację określonych zadań.

3. Administrator BIP w ciągu 7 dni od dnia zarejestrowania umowy obowiązany jest do uzupełnienia rejestru umów.

§ 3. Wzór rejestru umów umieszczonego w BIP stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Do nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu obowiązku stosowania niniejszego zarządzenia zobowiązuję Sekretarza Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2011 roku, przy czym uzupełnienie rejestru zawartych umów winno nastąpić do 31 lipca 2015 roku.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 40/15 (PDF, 174,55 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 40/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku publikacji rejestru umów cywilno-prawnych zawartych przez Gminę Mielnik i Urząd Gminy Mielnik (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-05-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-05-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-05-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-05-25