Zarządzenie Nr 44/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie powołania składu Komisji do rozpatrzenia i oceny wniosków o przyznanie stypendium, nagrody, wyróżnienia za wyniki we współzawodnictwie sportowym złożonych w terminie do dnia 15 czerwca 2015 roku

     Na podstawie Uchwały Nr XXIX/217/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie stypendiów oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez gminę Mielnik za wyniki we współzawodnictwie sportowym zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu dokonania oceny i zaopiniowania wniosków złożonych w terminie do dnia 15 czerwca 2015 r. przez wnioskodawców ubiegających się o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, powołuję Komisję w składzie:

1) Ewa Klimaszewska - przewodniczący komisji,
2) Marta Patrycja Koroluk - sekretarz komisji,
3) Małgorzata Kryńska - członek komisji.

§ 2. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) dokonanie formalnej i merytorycznej oceny wniosków w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ostatecznego terminu składania wniosków;
2) odrzucenie wniosków złożonych po terminie;
3) wezwanie wnioskodawców do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni, gdy Komisja uzna to za zasadne;
4) ostateczną ocenę złożonych wniosków;
5) przedstawienie pisemnej opinii dotyczącej złożonych wniosków wraz z propozycją kwot stypendiów sportowych, wysokości bądź rodzaju nagród oraz form wyróżnień w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosków.

§ 3. Komisja przy rozpatrywaniu wniosków bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) wysokie osiągnięcia sportowe w poszczególnych dyscyplinach sportowych,
2) reprezentowanie gminy w różnego rodzaju rozgrywkach sportowych,
3) zdobycie medalu w różnego rodzaju imprezach w dziedzinie sportu,
4) zajęcie I, II, III miejsca w rozgrywkach organizowanych przez organizacje sportowe,
5) inne osiągnięcia sportowe mające wysoką rangę sportową we współzawodnictwie dzieci i młodzieży, bądź w szczególny sposób promujące gminę Mielnik.

§ 4. Do rozpatrzenia i oceny wniosków wymagana jest obecność co najmniej 2/3 składu Komisji.

§ 5. Opinia Komisji o liczbie przyjętych wniosków i wysokości oraz rodzaju przyznanych stypendiów, nagród i wyróżnień stanowi podstawę do podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium, nagrody, wyróżnienia przez Wójta Gminy Mielnik.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 44/15 (PDF, 99,99 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 44/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji do rozpatrzenia i oceny wniosków o przyznanie stypendium, nagrody, wyróżnienia za wyniki we współzawodnictwie sportowym złożonych w terminie do dnia 15 ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-07-01

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-07-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-07-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-07-02