Zarządzenie Nr 45/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 10 lipca 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/99/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Mielnik uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 147, poz. 1722 z dnia 25 czerwca 2005 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawiam ceny za usługi turystyczne w Samorządowym Ośrodku Wypoczynkowym w wysokościach:

1) wynajem domku letniskowego - 60 zł domek/doba,
2) biwakowanie na polu namiotowym:

a) zorganizowanych grup młodzieży szkolnej lub akademickiej liczącej powyżej 5 osób - 12 zł namiot/doba,
b) indywidualnych turystów - 15 zł namiot/doba,
c) przyczep kampingowych i innych pojazdów dostosowanych z możliwością poboru energii elektrycznej - 25 zł/doba.

3) udostępnienie terenu na organizację imprez integracyjnych z możliwością wykorzystania sanitariatów oraz wiaty i drewna na ognisko - 200 zł za każdą imprezę (z wyłączeniem mieszkańców Ośrodka).

2. Zwalniam z odpłatności, o której mowa w ust.1 pkt. 3 jednostki organizacyjne gminy, jednostki OSP działające na terenie gminy, stowarzyszenie Mielnicki Klub Sportowy „MIELNIK”.

3. Sezon turystyczny obejmuje okres od 14 czerwca do 15 września.

4. Upoważniam Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku do udzielania ulg przed i posezonowych.

§ 2. 1. Ustanawiam ceny za korzystanie z pomieszczeń i obiektów zarządzanych przez Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku:

1) wynajem wszystkich pomieszczeń - 18 zł/godz.,
2) wynajem sali kawiarnianej z zapleczem - 10 zł/godz.,
3) wynajem sali widowiskowej - 10 zł/godz.,
4) wynajem pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury, Sportu i Rekreacji w Wilanowie - 10 zł/godz.,
5) wynajem boiska piłki nożnej (płyta główna) - 120 zł za jednostkę treningową, tj. 90 minut,
6) wynajem boiska piłki nożnej (płyta rezerwowa) - 100 zł za jednostkę treningową, tj. 90 minut.

2. Stawki określone w pkt. 5 i 6 mogą być przedmiotem negocjacji. Negocjacje prowadzi Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.

3. Zwalniam z odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych zarządzanych przez GOKSiR Mielnicki Klub Sportowy „MIELNIK” oraz uczniów Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku.

4. Zwalniam z odpłatności, o której mowa w ust. 1 pkt. 1-4 jednostki organizacyjne gminy oraz stowarzyszenia działające na terenie gminy, realizujące zadania na rzecz promocji gminy oraz kultury.

5. Ustanawiam ceny podmiotom wynajmującym pomieszczenia w celach konferencyjnych oraz marketingowo - handlowych w wysokościach:

1) pomieszczenia GOKSiR w Mielniku - 400 zł/dziennie,
2) pomieszczenia WDKSiR w Wilanowie - 400 zł/dziennie,
3) dopuszcza się możliwość negocjowania stawek w zależności od celu prowadzonej działalności przez wynajmujących,
4) do przeprowadzenia negocjacji, o których mowa w pkt. 3 upoważniam Dyrektora GOKSiR w Mielniku.

§ 3. 1. Ustanawiam ceny za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku w wysokościach:

1) wynajem hali sportowej:

a) uczniowie, studenci, nauczyciele - 30 zł za jednostkę treningową, tj. 90 minut,
b) pozostali użytkownicy - 40 zł za jednostkę treningową, tj. 90 minut,

2) wynajem sauny:

a) uczniowie, studenci, nauczyciele - 30 zł/godz.,
b) pozostali użytkownicy - 40 zł/godz.,

3) wynajem hali na zawody sportowe - 500 zł za zawody.

2. Zwalniam z odpłatności określonej w ust. 1 pkt. 1 mieszkańców Gminy Mielnik.

3. Zwalniam z odpłatności określonej w ust. 1 pkt. 3 w przypadku, gdy współorganizatorem jest Gmina Mielnik.

4. Zwalniam z odpłatności określonych w ust. 1-3 członków stowarzyszenia Mielnicki Klub Sportowy „MIELNIK”.

§ 4. 1. Ustanawiam ceny za korzystanie z obiektów wykorzystywanych na świetlice wiejskie w sołectwach, w tym świetlica OSP w Mielniku:

1) mieszkańcom gminy - 10 zł/godz.,
2) pozostałym użytkownikom - 20 zł/godz.

2. Zwalniam z odpłatności określonych w ust. 1 jednostki OSP działające na terenie gminy Mielnik, jednostki organizacyjne gminy oraz samorząd mieszkańców poszczególnych wsi.

3. Zwalniam z odpłatności określonych w ust. 1 pkt. 1 mieszkańców gminy Mielnik organizujących obiady żałobne.

§ 5. 1. Ustanawiam ceny za wynajem miejsc w Ośrodku Wypoczynkowym „U Floriana”, ul. Bugowa 10:

1) w sezonie:

a) pokój jednoosobowy - 80 zł/doba,
b) pokój dwuosobowy - 100 zł/doba,
c) pokój trzyosobowy - 120 zł/doba,
d) pokój czteroosobowy - 140 zł/doba,
e) zorganizowane grupy powyżej 10 osób - 35 zł osoba/łóżko/doba,

2) poza sezonem:

a) pokój jednoosobowy - 70 zł/doba,
b) pokój dwuosobowy - 90 zł/doba,
c) pokój trzyosobowy - 110 zł/doba,
d) pokój czteroosobowy - 130 zł/doba,
e) zorganizowane grupy powyżej 10 osób - 35 zł osoba/łóżko/doba.

2. Jednostkom organizacyjnym gminy, jednostkom OSP działającym na terenie gminy, Mielnickiemu Klubowi Sportowemu „MIELNIK”, stowarzyszeniom działającym na terenie gminy, realizującym zadania na rzecz promocji gminy oraz kultury oraz innym podmiotom (instytucjom) spoza terenu gminy, dopuszcza się możliwość ustalenia cen indywidualnie ustalonych w wyniku obustronnych negocjacji zakończonych pisemną umową.

3. Do przeprowadzenia negocjacji, o których mowa w ust. 2 upoważniam Dyrektora GOKSiR w Mielniku.

4. Sezon turystyczny obejmuje okres od 15 czerwca do 15 września.

5. Upoważniam Dyrektora GOKSiR w Mielniku do udzielania ulg przed i posezonowych.

§ 6. Ceny określone w § 1 - 5 nie zawierają podatku VAT.

§ 7. Uchyla się Zarządzenie Nr 90/10 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.

§ 8. Zarządzający obiektami oraz urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi przedkładają sprawozdania z wykorzystania bazy na koniec każdego roku budżetowego, a także na żądanie Wójta, Komisji Rady Gminy oraz Rady Gminy Mielnik.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 45/15 (PDF, 110,25 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 45/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-07-10

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-07-13

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-07-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-07-13