Zarządzenie Nr 54/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 1 września 2015 r.

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do placówki umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.

     Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. z późn. zm.) oraz art. 14a ust. 4, art.17 ust. 3a, art. 71b ust. 1- 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, polegające na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi i uczniami niepełnosprawnymi objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki na trasie: dom–szkoła/ośrodek/przedszkole–dom, mogą wykonywać ich rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.

3. W przypadku, gdy transport do szkoły/ośrodka/przedszkola uczniom niepełnosprawnym jest zapewniony przez Gminę Mielnik, zwrot kosztów przejazdu ucznia rodzicom nie przysługuje.

§ 2. Powierzenie wykonania zadania, o którym mowa w § 1 nastepuje na okres danego roku szkolnego.

§ 3. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania ucznia a szkołą jest rozumiana jako długość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca.

§ 4. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje uczniom i ich rodzicom:

1) do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, realizacje obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprężonymi, nie dłużej niż do ukończenia 10 roku życia,
2) do najbliższej szkoły podstawowej lub gimnazjum, jeżeli uczniowie niepełnosprawni wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
3) do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
4) do ośrodka umożliwiającego udział dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,
5) do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

§ 5. 1. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego odbywa się na zasadach określonych w umowie cywilnoprawnej zawartej pomiędzy wnioskodawcą a Wójtem Gminy Mielnik.

2. Umowa zawierana jest na czas określony tj. okres nauki w danym roku szkolnym.

3. Wzór umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Wzór umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu prywatnym samochodem osobowym, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 1. Podstawą zawarcia umowy o zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych jest złożenie w Urzędzie Gminy Mielnik wniosku o zwrot kosztów dowozu (wzór stanowi Załącznik nr 1).

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy załączyć:

a) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub ucznia,
b) aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka lub ucznia,
c) skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych)
d) potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola, szkoły lub ośrodka specjalnego, wydane przez dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka specjalnego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć Urzędzie Gminy Mielnik do dnia 31 sierpnia każdego roku.

4. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu określonego w ust. 3.

§ 7. 1. Podstawą obliczenia kwoty zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych stanowi:

1) w przypadku przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej – wysokość faktycznie poniesionych kosztów zakupu biletów ucznia i opiekuna na podstawie przedstawionych biletów jednorazowych lub miesięcznych za przejazd środkami komunikacji publicznej – po uwzględnieniu ulgi wynikającej z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1138 z późn. zm.),
2) w przypadku dowożenia ucznia prywatnym samochodem - wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówki samochodem osobowym stanowiącym własność rodzica lub opiekuna prawnego stanowi iloczyn dwukrotnej odległości z miejsca zamieszkania ucznia do placówki, liczby dni faktycznego dowozu/odwozu dziecka do/z placówki wg oświadczenia podpisanego przez Dyrektora placówki i stawki za 1 kilometr przebiegu określonej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwroru kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) obowiązującej w dniu podpisania umowy.

2. Za dni nieobecności dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole lub ośrodku zwrot kosztów nie przysługuje.

3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest rachunek rodziców lub opiekunów prawnych złożony nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca, potwierdzający realizację uzgodnionych w umowie warunków. Wzór rachunku stanowi załącznik do umowy.

§ 8. Wypłata wynagrodzenia rodzicom lub opiekunom prawnym następuje z dołu w terminie 14 dni od dnia złożenia rachunku po zrealizowaniu zadania dowozu i opieki nad dzieckiem, potwierdzonego w sposób określony w § 5, ust. 3 zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 54/15 (PDF, 586,03 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 54/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do placówki ... (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-09-01

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-09-01