Zarządzenie Nr 60/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

     Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) i art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) oraz uchwały Nr IV/13/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2015, uchwały Nr IX/45/15 z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015, uchwały Nr IV/14/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2015 - 2025, uchwały Nr IX/46/15 z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2015 - 2025, Wójt Gminy Mielnik zarządza co następuje:

§ 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 2.845.162zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote) z przeznaczeniem na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 845.162zł,
2) finansowanie planowanego w 2015 roku deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000zł.

§ 2. 1. Spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami następować będzie z dochodów budżetowych w latach 2016 - 2025.

2. Zabezpieczeniem kredytu długoterminowego będzie weksel in blanco.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 60/15 (PDF, 99,79 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 60/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-09-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-09-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-09-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-09-29