Zarządzenie Nr 61/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 2 października 2015 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia w gminie Mielnik" w 2015 roku

     Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5 i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2013r. poz. 594; z późn. zm.), art. 48 b ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015r poz. 581; z późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/24/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2015 pn. „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia w gminie Mielnik” zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia w gminie Mielnik” w 2015 roku.

§ 2. Dokumentacja konkursowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Powołuje się Komisję Konkursową do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie, o którym mowa w §1, zwaną dalej Komisją w składzie:

1) Piotr Wysocki - przewodniczący Komisji,
2) Ewa Klimaszewska - zastępca przewodniczącego Komisji,
3) Marta Patrycja Koroluk - członek Komisji.

2. Regulamin pracy komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Treść ogłoszenia o konkursie zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielnik http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/ , na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielnik oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mielnik w terminie co najmniej 15 dni przed upływem terminu składania ofert w konkursie.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mielnik.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 61/15 (PDF, 384,97 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 61/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 2 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie ... (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-10-02

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-10-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-10-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-10-02