Zarządzenie Nr 65/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 845 162,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 00/100)

     Na podstawie art. 19 - 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 845 162,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 00/100)", w następującym składzie:

1) Tomasz Gorochowicz - przewodniczący,
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz,
3) Małgorzata Joanna Szymańska - członek.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 65/15 (PDF, 192,41 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 65/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Udzielenie i obsługa ... (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-10-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-10-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-10-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-10-26