Zarządzenie Nr 8/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 19 stycznia 2011 r.

o zmianie zarządzenia Nr 6/05 z dnia 11 października 2005roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Mielnik oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Na podstawie art.33 ust.1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst.jedn. Dz.U.z 2001 r.Nr 142,poz.1591 z póżn.zm.) oraz § 5 i 10 regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Mielnik nadanego Zarządzeniem Nr 16/ 05 z dnia 29 grudnia 2005r. z późn. zm. zarządzam, co następuje :

§ 1. W regulaminie naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Mielnik oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 skreśla się punkty : 12, 13, 14,
2) w § 4 skreśla się punkt 7
3) nowe brzmienie załącznika nr 3 określa załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

A Tobota

Załączniki do treści

  • 8/11 (PDF, 89,75 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 8/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 19 stycznia 2011 r. o zmianie zarządzenia Nr 6/05 z dnia 11 października 2005roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru pracowników ... (pełna treść wraz załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-01-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-01-20

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-01-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-01-20