Zarządzenie Nr 13/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 7 marca 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

     Na podstawie art. 19 - 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228; zm. z roku 2011, Nr 5, poz. 13) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sprawach:

1) Przebudowa drogi gminnej Nr 109591B Radziwiłłówka - Grabarka - wykonanie nawierzchni bitumicznej.
2) Budowy kanalizacji deszczowej ul. Ścianka w Mielniku.

w składzie:

1) Dzierzkowski Leszek Andrzej - przewodniczący komisji,
2) Warszycka Barbara Marzena - sekretarz komisji,
3) Szymańska Małgorzata Joanna - członek komisji.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia .

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 8/03 z dnia 31 marca 2003 roku i Zarządzenie Nr 25/03 z dnia 20 października 2003 roku Wójta Gminy Mielnik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 13/11 (PDF, 101,73 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 13/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-03-07

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-03-17

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-03-17

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-03-17