Zarządzenie Nr 14/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 7 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 ,poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. z 2000r. Nr 23 poz.295; ze zm. Dz.U. z 2001r. Nr 120 poz.1268; Dz. U. z 2002r. Nr 113 poz. 984; Dz.U.z 2003r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568;Dz.U. z 2007r. Nr 220 poz.1600; Dz.U.z 2009r. Nr 216 poz. 1367 i Dz.U. Nr 98 poz. 917) oraz art. 17 ust.1 pkt 15, art.36 ust.2 lit. f, art.44 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362, Nr 157 poz. 1241, Nr 202 poz.1551, Nr 219 poz. 1706 i Nr 221 poz.1738; Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz.842) zarządza się co następuje

§ 1. 1. Sprawienie pogrzebu na koszt Gminy Mielnik realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku.

2. Pochowanie zwłok następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zgonu.

§ 2. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku wykonuje prawo do pochowania zmarłego jeżeli zwłoki nie zostaną pochowane przez inne uprawnione osoby lub podmioty.

2. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego lub jego życzeniem jeżeli jest znane. W sytuacji kiedy nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej bądź gdy była ona osobą niewierzącą, pogrzeb powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem panujących w tym zakresie miejscowych zwyczajów i tradycji.

§ 3. 1. Dokonanie niezbędnych czynności związanych z pogrzebem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zleca firmom zawodowo zajmującym się pochówkiem.

2. Łączny koszt organizacji pogrzebu nie może przekroczyć kwoty zasiłku pogrzebowego określonego według odrębnych przepisów obowiązujących w dniu pogrzebu.

§ 4. 1. Zakres usług pogrzebowych powinien obejmować wszystkie podstawowe czynności, które w konkretnym przypadku niezbędne są do sprawienia pochówku zgodnie z wyznawanymi zasadami religijnymi lub przekonaniami w sprawie religii.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 w szczególności obejmują: 1) przechowywanie zwłok 2) przygotowanie zmarłego do pochówku 3) zakup niezbędnego ubrania 4) zakup trumny, symbolu religijnego, tabliczki, klapsydr i wieńca 5) transport zwłok 6) obsługę pochówku 7) wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu 8) inne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi zwyczajami.

3. Pochówku dokonuje się na cmentarzach położonych na terenie Gminy Mielnik.

4. Sprawienie pochówku na innym cmentarzu niż te, o których mowa w ust.3, może być dokonane pod warunkiem, że koszt takiego pogrzebu nie będzie wyższy od kosztów pochówku sprawianego na cmentarzach na terenie Gminy Mielnik.

§ 5. Zapłaty lub zwrotu kosztów za sprawienie pogrzebu dokonuje się na podstawie wniosku i faktur przedstawionych przez osoby, ktore dokonały pochówku lub faktury wystawionej przez firmę, ktorej pochówek został zlecony oraz dowodu wpłaty (pokwitowania za posługę duszpasterską i inne opłaty za usługi pogrzebowe dokonane przez duchownego zgodnie z wyznaniem).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 14/11 (PDF, 63,85 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 14/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-03-07

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-03-17

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-03-17

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-03-17