Zarządzenie Nr 23/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 23 maja 2011 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

     Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w nawiązaniu do art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m² powierzchni jezdni pasa drogowego dróg wewnętrznych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości -2,00zł,
2) przy zajęciu jezdni pow. od 20% do 50% szerokości -2,50zł,
3) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni -3,00zł.

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1, 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w wysokości 1 zł.
4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi wewnętrznej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) poza obszarem zabudowanym -19,00zł,
2) w obszarze zabudowanym -20,00zł,
3) na drogowym obiekcie inżynierskim -220,00zł.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczania urządzeń w pasie drogowym.
3. Za nie pełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczania urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za 1 m² powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektów -0,40zł,
2) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) -0,30zł,
3) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe -3,00zł,
4) za umieszczanie w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1 m² powierzchni reklamy za każdy dzień.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 6. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 23/11 (PDF, 69,38 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-05-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-05-23

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-05-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-05-23