Zarządzenie Nr 30/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2011r.

     Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr V/17/11 z dnia 18 lutego 2011r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2011 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 6.600zł

Dział 600 – rozdział 60014 § 2320 – 6.000zł
Dział 852 – rozdział 85213 § 2010 – 600zł

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 6.600zł

Dział 600 – rozdział 60014 § 4300 – 6.000zł
Dział 852 – rozdział 85213 § 4130 – 600zł

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 600zł

Dział 852 – rozdział 85212 § 2010 – 600zł

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 600zł

Dział 852 – rozdział 85212 § 3110 – 600zł

Zmian dokonuję na podstawie: porozumienia z Powiatem Siemiatyckim na prowadzenie zadań w zakresie utrzymania czystości ulic w Mielniku, znajdujących się w ciągu dróg powiatowych i pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.145.2011.MC w sprawie zmian w dotacjach celowych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

§ 3. Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 17.900zł, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem 17.653.077zł, z tego:
- bieżące w wysokości 13.674.855zł
- majątkowe w wysokości 3.978.222zł

Wydatki ogółem 21.516.858zł, z tego:
- bieżące w wysokości 12.327.844zł
- majątkowe w wysokości 9.189.014zł

Deficyt budżetu w wysokości 3.863.781zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie – 350.000zł;
2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 3.013.833zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 499.948zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 30/11 (PDF, 66,8 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 30/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r. (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-06-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-07-01

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-07-01

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-07-01