Zarządzenie Nr 42/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2011r.

     Na podstawie art. 222 ust.4 , art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr V/17/11 z dnia 18 lutego 2011r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2011 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 27.449zł 

Dział 758 – rozdział 75814 § 2030 – 11.449zł
Dział 852 – rozdział 85295 § 2030 – 16.000zł
Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 27.449zł
Dział 750 – rozdział 75095 § 4210 – 2.449zł
Dział 801 – rozdział 80101 § 4270 – 9.000zł
Dział 852 – rozdział 85295 § 3110 – 16.000zł

     Zmian dokonuję na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.86.2011.MS w sprawie dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku, którą przeznacza się na zakup materiałów i naprawę autobusu szkolnego, Nr FB-II.3111.187.2011.MC w sprawie zmian w dotacjach celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

§ 2. Zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę: 26.000zł

Dział 758 – rozdział 75818 § 4810 – 26.000zł
Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 26.000zł
Dział 700 - rozdział 70005 § 4260 - 4.000zł
Dział 750 – rozdział 75023 § 4140 – 4.700zł
Dział 750 – rozdział 75023 § 4210 – 6.500zł
Dział 852 – rozdział 85213 § 4130 – 800zł
Dział 852 – rozdział 85216 § 3110 – 10.000zł

     Zwiększenie w dziale 700 dotyczy zakupu energii, w dziale 750 dotyczy zakupu materiałów i składki na PFRON, a w dziale 852 (20% udział własny gminy) zabezpieczenie środków własnych gminy na wypłatę zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne.

§ 3. Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 36.990zł, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem 17.656.269zł, z tego:
- bieżące w wysokości 13.678.047zł
- majątkowe w wysokości 3.978.222zł

Wydatki ogółem 21.520.050zł, z tego:
- bieżące w wysokości 12.490.036zł
- majątkowe w wysokości 9.030.014zł

Deficyt budżetu w wysokości 3.863.781zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie – 350.000zł;
2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 3.013.833zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 499.948zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 42/11 (PDF, 492,91 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 42/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r. (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-08-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-08-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-08-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-08-25