Zarządzenie Nr 49/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 3 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2011r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę: 12.300zł

Dział 758 – rozdział 75818 § 4810 – 12.300zł

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 12.300zł

Dział 900 – rozdział 90001 § 4300 – 12.300zł

Wykonanie analizy studialnej możliwości zmian w wielkości aglomeracji gminy Mielnik zawartej w Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2009, zatwierdzonego przez Radę Ministrów w dniu 02.03.2010r oraz doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy na rozwój infrastruktury wodno - kanalizacyjnej (budowa przyłączy domowych kanalizacji sanitarnej, przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków).

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 18.819.894zł, z tego:
- bieżące w wysokości 13.729.619zł
- majątkowe w wysokości 5.090.275zł

Wydatki ogółem 22.683.675zł, z tego:
- bieżące w wysokości 12.734.431zł
- majątkowe w wysokości 9.949.244zł

Deficyt budżetu w wysokości 3.863.781zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie – 350.000zł;
2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 3.013.833zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 499.948zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 49/11 (PDF, 67,92 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 49/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-10-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-10-03

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-10-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-10-03