Zarządzenie Nr 53/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2011r.

     Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr V/17/11 z dnia 18 lutego 2011r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2011 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 22.556zł

Dział 751 – rozdział 75108 § 2010 – 4.500zł
Dział 852 – rozdział 85219 § 2030 – 1.930zł
Dział 852 – rozdział 85295 § 2010 – 800zł
Dział 852 – rozdział 85295 § 2030 – 7.500zł
Dział 854 – rozdział 85415 § 2030 – 7.826zł

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 22.556zł

Dział 751 – rozdział 75108 § 3030 – 4.500zł
Dział 852 – rozdział 85219 § 4010 – 1.930zł
Dział 852 – rozdział 85295 § 3110 – 8.300zł
Dział 854 – rozdział 85415 § 3260 – 7.826zł

Zmian dokonano na podstawie pism: Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku nr DBł.3101-4-4/43/11 w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych; Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.28 .2011.MC w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę dodatków dla pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku; nr FB-II.3111.309.2011.MC w sprawie zwiększenia dotacji na zadanie - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 7.500zł; nr FB-II.3111.344.2011.MC w sprawie zwiększenia dotacji na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (zadanie zlecone) - 800zł; nr FB-II.3111.334.2011.BB w sprawie zwiększenia dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r - "Wyprawka szkolna" - 4.519zł; nr FB-II.3111.347.2011.BB w sprawie zwiększenia dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 3.307zł.

§ 2. Zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę: 20.700zł

Dział 758 – rozdział 75818 § 4810 – 20.700zł

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 20.700zł

Dział 600 – rozdział 60016 § 4300 – 10.100zł
Dział 750 – rozdział 75023 § 4210 – 10.600zł

§ 3. Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 53.632,00zł, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 18.842.450zł, z tego:
- bieżące w wysokości 13.752.175zł
- majątkowe w wysokości 5.090.275zł

Wydatki ogółem 22.706.231zł, z tego:
- bieżące w wysokości 12.781.987zł
- majątkowe w wysokości 9.924.244zł

Deficyt budżetu w wysokości 3.863.781zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 350.000zł;
2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 3.013.833zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 499.948zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 53/11 (PDF, 83,91 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 53/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r. (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-10-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-10-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-10-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-10-26