Zarządzenie Nr 65/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2011r.

     Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr V/17/11 z dnia 18 lutego 2011r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2011 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 45.833zł

Dział 010 – rozdział 01095 § 2010 – 37.433zł
Dział 852 – rozdział 85214 § 2030 – 7.700zł
Dział 852 – rozdział 85295 § 2010 – 700zł

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 45.833zł

Dział 010 – rozdział 01095 § 4010 – 500zł
Dział 010 – rozdział 01095 § 4110 – 75zł
Dział 010 – rozdział 01095 § 4120 – 12zł
Dział 010 – rozdział 01095 § 4300 – 147zł
Dział 010 – rozdział 01095 § 4430 – 36.699zł
Dział 852 – rozdział 85214 § 3110 – 7.700zł
Dział 852 – rozdział 85295 § 3110 – 700zł

§ 3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 58.877zł

Dział 852 – rozdział 85212 § 2010 – 50.000zł
Dział 852 – rozdział 85213 § 2010 – 377zł
Dział 852 – rozdział 85213 § 2030 – 800zł
Dział 852 – rozdział 85216 § 2030 – 7.700zł

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 58.877zł

Dział 852 – rozdział 85212 § 3110 – 48.482zł
Dział 852 – rozdział 85212 § 4010 – 936zł
Dział 852 – rozdział 85212 § 4110 – 149zł
Dział 852 – rozdział 85212 § 4120 – 23zł
Dział 852 – rozdział 85212 § 4210 – 410zł
Dział 852 – rozdział 85213 § 4130 – 1.177zł
Dział 852 – rozdział 85216 § 3110 – 7.700zł

     Zmian dokonano na podstawie pism: Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.354.2011.AK w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę; nr FB-II.3111.375.2011.MC w sprawie zmian w dotacjach celowych w związku niedoborem środków na wypłatę zasiłków okresowych i nadwyżką na wypłatę zasiłków stałych; nr FB-II.3111.344.2011.MC w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne; nr FB.II.3111.432.2011.MC w sprawie zmniejszenia dotacji celowych w związku ze zgłoszonymi nadwyżkami środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne (800zł - własne, 377 - zlecone).

§ 5. Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 38.711,00zł, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 18.829.406zł, z tego:
- bieżące w wysokości 13.739.131zł
- majątkowe w wysokości 5.090.275zł

Wydatki ogółem 22.693.187zł, z tego:
- bieżące w wysokości 12.740.383zł
- majątkowe w wysokości 9.952.804zł

Deficyt budżetu w wysokości 3.863.781zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie – 350.000zł;
2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 3.013.833zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 499.948zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 65/11 (PDF, 83,21 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 65/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r. (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-11-16

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-11-23

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-11-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-11-23