Zarządzenie Nr 73/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

     Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr V/17/11 z dnia 18 lutego 2011 r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2011 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę: 25.000 zł

Dział 758 – rozdział 75818 § 4810 – 25.000 zł

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 25.000 zł

Dział 700 – rozdział 70005 § 4300 – 21.670 zł
Dział 801 – rozdział 80101 § 4260 – 3.330 zł

Wykonanie dokumentacji na pochylnie do promów w Mielniku i Niemirowie, zasilanie energetyczne do infokiosków, opłata za przyłącze energetyczne (infokioski, budynek muzeum), odkrzaczanie działki gminnej, zakup energii.

§ 3. Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 133.164 zł, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 18.989.487 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 13.899.212 zł
- majątkowe w wysokości 5.090.275 zł

Wydatki ogółem 22.853.268 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 12.891.648 zł
- majątkowe w wysokości 9.961.620 zł

Deficyt budżetu w wysokości 3.863.781 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 350.000 zł;
2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 3.013.833 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 499.948 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 73/11 (PDF, 75,73 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 73/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-12-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-01-05

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-01-05

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-01-05