Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 roku

Zbiór zarządzeń Wójta Gminy Mielnik w formie skorowidza - aby otworzyć dokument typu Lapx/Zipx (pliki dostępne w skorowidzu), pobierz bezpłatną przeglądarkę Aktów Prawnych XML (uwaga: powyższe strony zostaną otworzone w oddzielnych oknach lub kartach przeglądarki)

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY MIELNIK VII kadencji samorządu

numer: z dnia: dotyczy:
6/14 31.12.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
5/14 22.12.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Dostawa energii elektrycznej i świadczenie jej dystrybucji do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilenia budynków i obiektów administrowanych przez Gminę Mielnik"
4/14 22.12.2014 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik w trybie bezprzetargowym
3/14 19.12.2014 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017
2/14 19.12.2014 w sprawie powołania składu Komisji do rozpatrzenia i oceny wniosków o przyznanie stypendium, nagrody, wyróżnienia za wyniki we współzawodnictwie sportowym złożonych w terminie do dnia 15 grudnia 2014 roku
1/14 10.12.2014 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: Dostawa trzech komputerów przenośnych wraz z opogramowaniem w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik”.

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY MIELNIK VI kadencji samorządu

numer: z dnia: dotyczy:
368/14 20.11.2014 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów służbowych stanowiących własność Gminy Mielnik"
367/14 14.11.2014 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2015 – 2025
366/14 14.11.2014 w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2015r.
365/14 7.11.2014 w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas nieobecności w dniach od 12 listopada do 14 listopada 2014 roku
364/14 3.11.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
363/14 23.10.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
362/14 21.10.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:"Dostawa wraz z instalacją systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Mielnik".
361/14 21.10.2014 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Usługa składu komputerowego i łamania publikacji Kroniki Gminy Mielnik".
360/14 21.10.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.640.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100 groszy)".
359/14 13.10.2014 w sprawie powołania składu Komisji do rozpatrzenia i oceny wniosków o przyznanie stypendium, nagrody, wyróżnienia za wyniki we współzawodnictwie sportowym złożonych w terminie do dnia 15 września 2014 roku
358/14 07.10.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik
357/14 02.10.2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik
356/14 02.10.2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
355/14 22.09.2014 w sprawie powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności
354/14 22.09.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik
353/14 04.09.2014 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
352/14 02.09.2014 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik w trybie bezprzetargowym
351/14 25.08.2014 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014r.
350/14 19.08.2014 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku
349/14 14.08.2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Mielnik w roku szkolnym 2014/2015.
348/14 13.08.2014 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
347/14 13.08.2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
346/14 05.08.2014 w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas nieobecności w dniach od 6 sierpnia do 8 sierpnia 2014 roku
345/14 30.07.2014 w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
344/14 30.07.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug na wysokości miejscowości Niemirów – Gnojno ”
343/14 30.07.2014 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
342/14 24.07.2014 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000,00 euro pod nazwą: "Dowóz trojga niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Mielnik do Szkoły Specjalnej w Siemiatyczach w okresie roku szkolnego 2014/2015"
341/14 18.07.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
340/14 9.07.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:"Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Mielniku w roku szkolnym 2014/2015 w oparciu o bilety miesięczne".
339/14 4.07.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod nazwami.:„Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - etap I” oraz "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Niemirowie w ramach zadania inwestycyjnego - "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niemirowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu".
338/14 4.07.2014 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000,00 euro pod nazwą: "Usługa rewitalizacji zieleni na terenie parku, dz. nr 6002, przy Pl. Kościuszki w miejscowości Mielnik, Gmina Mielnik".
337/14 2.07.2014 w sprawie powołania składu Komisji do rozpatrzenia i oceny wniosków o przyznanie stypendium, nagrody, wyróżnienia za wyniki we współzawodnictwie sportowym złożonych w terminie do dnia 15 czerwca 2014 roku
336/14 27.06.2014 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik
335/14 25.06.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik.
334/14 18.06.2014 w sprawie sprzedaży 163 sztuk drzew na pniu z pasa drogi gminnej Sutno-Mętna nr 109599 B, dz. nr 732/1 obręb Mętna w Gminie Mielnik" (znak sprawy: I-GK-D.7002.3.2014.RD).
333/14 18.06.2014 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań oraz rozliczenia zamówień publicznych w kwocie nieprzekraczającej 30 000,00 euro pod nazwami: "Zakup wraz z dostawą zdrojów ulicznych do miejscowości Mielnik, Gmina Mielnik" (nr sprawy ZP-O.271.17.1.2014), oraz "Zakup elementów małej architektury wraz z dostawą do miejscowości Mielnik, Gmina Mielnik" (nr sprawy: ZP-O.271.19.1.2014).
332/14 2.06.2014 w sprawie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod nazwami.:"Budowa drogi dojazdowej do pól w Mielniku (droga wewnętrzna)", oraz „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Niemirowie poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż elementów małej architektury w ramach zadania inwestycyjnego - "Przebudowa świetlicy w Niemirowie wraz zagospodarowaniem przyległego terenu".
331/14 2.06.2014 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwami: "Zakup wraz z dostawą zdrojów ulicznych do miejscowości Mielnik, Gmina Mielnik" (nr sprawy ZP-O.271.15.1.2014), oraz "Zakup elementów małej architektury wraz z dostawą i montażem w miejscowości Mielnik, Gmina Mielnik" (nr sprawy: ZP-O.271.16.1.2014).
330/14 2.06.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - etap I i II''.
329/14 28.05.2014 o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.
328/14 21.05.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
327/14 19.05.2014 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz dodatkowego oprogramowania komputerowego dla Urzędu Gminy Mielnik”.
326/14 14.05.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie dokumentacji instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej oraz przyłącza gazowego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mętna w Gminie Mielnik".
325/14 14.05.2014 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Osłowo".
324/14 6.05.2014 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - etap I i II".
323/14 5.05.2014 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
322/14 5.05.2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
321/14 30.04.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:„Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - etap I i II”.
320/14 30.04.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Osłowo"
319/14 29.04.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Mielnik za 2013r.
318/14 24.04.2014 w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Dostawa sprzętu komputerowego oraz dodatkowego oprogramowania komputerowego dla Urzędu Gminy Mielnik".
317/14 24.04.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
316/14 15.04.2014 w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego oraz tonerów zapasowych do urządzenia dla Urzędu Gminy Mielnik"
315/14 9.04.2014 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik w trybie bezprzetargowym
314/14 4.04.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:"Zakup i dostawa kruszyw drogowych na bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w Gminie Mielnik w 2014 roku".
313/14 3.04.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej w miejscach publicznych na terenie Gminy Mielnik"
312/14 3.04.2014 w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas nieobecności w dniach od 7 kwietnia do 11 kwietnia 2014 roku
311/14 3.04.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014 – 2025
310/14 25.03.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
309/14 21.03.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych pn: "Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” oraz "Wykonanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowego, drewnianego budynku świetlicy wiejskiej w Tokarach"
308/14 20.03.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn "Budowa świetlicy w Radziwiłłówce wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - etap I - Budowa altany oraz części ogrodzenia terenu”
307/14 14.03.2014 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
306/14 12.03.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2013r.
305/14 7.03.2014 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemirów
304/14 7.03.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 298/14 z dnia 12 lutego 2014r.
303/14 6.03.2014 w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy Mielnik oraz jednostkach organizacyjnych gminy na 2014 rok
302/14 4.03.2014 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku
301/14 28.02.2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku
300/14 27.02.2014 w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówień publicznych w kwotach nieprzekraczających 14 000 euro pod nazwami: "Dostawa i montaż wiaty drewnianej w miejscowości Wilanowo" (znak sprawy: ZP-O.271.10.1.2014), oraz "Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności prowadzonej przez Gminę Mielnik oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych jednostek podległych Gminie Mielnik" (znak sprawy: ZP-O.271.9.1.2014).
299/14 13.02.2014 w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Gminie Mielnik
298/14 12.02.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
297/14 12.02.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przepowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Sutnie"
296/14 12.02.2014 w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczajacej 14 000 euro pod nazwą: "Dostawa wyposażenia pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Mielnik wraz z montażem" (znak sprawy: ZP-O.271.7.1.2014)
295/14 30.01.2014 w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas nieobecności w dniach od 3 lutego do 11 lutego 2014 roku
294/14 30.01.2014 w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą: "Usługa wykonania oraz dostawy twardych opraw (okładek) na dokumenty dla Urzędu Gminy Mielnik (znak sprawy: ZP-O.271.8.1.2014)".
293/14 30.01.2014 w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą: "Usługa ubezpieczenia sprzętu komputerowego użyczonego beneficjentom ostatecznym projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik" (znak sprawy: ZP-O.271.5.1.2014).
292/14 30.01.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Usługa wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rewitalizacja centrum miejscowości Mielnik".
291/14 30.01.2014 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania komisji do dokonania obmiaru, wyceny i sprzedaży drewna opałowego z dz. nr 5196/50 i 5196/70 w Mielniku
290/14 29.01.2014 w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Dostawa drukarek monochromatycznych dla Urzędu Gminy Mielnik wraz z materiałami eksploatacyjnymi"
289/14 24.01.2014 w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwotacie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Zakup paliw płynnych (benzyny Pb 95 oraz oleju napędowego) do samochodów służbowych, sprzętu silnikowego oraz wozów strażackich na wyposażeniu OSP w Gminie Mielnik” (ZP-O.271.2.1.2014)
288/14 24.01.2014 w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwotacie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Usługa drukowania materiałów promocyjnych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik” (ZP-O.271.3.1.2014)
287/14 20.01.2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku
286/14 14.01.2014 w sprawie powołania komisji do dokonania obmiaru, wyceny i sprzedaży drewna opałowego z dz. nr 5196/50 i 5196/70 w Mielniku
285/14 10.01.2014 w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą: "Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Urzędu Gminy Mielnik na rok 2014" (ZP-O.271.1.1.2014)
284/14 9.01.2014 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik
283/14 2.01.2014 w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy Mielnik i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2014-11-20

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-01-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-11-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-01-02